Estatuts

AVISO: En la Asamblea Extraordinaria celebrada el 7 de abril de 2016 se acordó modificar los estatutos de la Asociación para recuperar el nombre original: ASSOCIACIÓ CASAL RAFAEL CASANOVA. Los estatutos modificados han sido presentados al organismo competente de la Generalitat y a fecha de la última actualización de esta página se encuentran pendientes de inscripción.

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CASAL RAFAEL CASANOVA

TÌTOL 1r. – DEL CASAL I ELS SEUS ASSOCIATS.
Capítol I. – Constitució i finalitats del Casal.
Article 1.
Es constitueix l’Associació Casal Rafael Casanova en règim d’autonomia, en el delimitat per la legislació vigent.
Article 2.
El Casal te personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a la més amplia administració i disposició dels seus bens i cabals, i de les finalitats que es proposi.
Article 3.
El domicili de l’Associació Casal Rafael Casanova s’estableix al Centre Municipal Frederic Mompou, situat a la Plaça de Joan XXIII, núm. 8 de Castelldefels.
La durada de l’Associació serà indefinida.
L’àmbit i l’extensió d’aquesta Associació compren: el terme municipal de Castelldefels.
Article 4.
Les finalitats de l’Associació seran:
1. Trobar respostes i solucions a les necessitats i interessos de tot tipus per la característica de vida dels seus socis i particularment en període de vellesa.
2. Crear i promoure iniciatives, activitats i serveis que afavoreixin la integració de tots els seus membres a la comunitat familiar, local i social, promovent per aquest fi relacions i intercanvis amb d’altres persones, grups i associacions de diferents característiques.
3. Fer que neixin i es mantinguin unes relacions agradables i positives entre els membres que la freqüenten.
4. Organitzar i realitzar activitats de tot ordre: jocs, excursions, conferències, col•loquis, grup de teatre, cant coral, balls regionals, cursos d’informàtica, etc. i qualsevol altre activitat que, més enllà dels membres del Casal, pugui tenir repercussions ciutadanes. Responsabilitzar a tots els membres de la seva marxa i funcionament.
5. Fomentar l’ajuda mútua
Facilitar informació i orientació que sigui d’utilitat als seus membres en relació a qüestions que l’afectin: drets passius, residències, educació, assistència social i sanitària, etc.
6. En general, promoure i portar a terme tot allò que pugui redundar en benefici i satisfacció dels seus membres associats.
Capítol II. – Dels membres del Casal, drets i obligacions.
Article 5.
Podran formar part del Casal totes les persones majors de 55 anys, pensionistes i jubilats, residents a Castelldefels i que estiguin inscrits al Cens Municipal.
La sol·licitud per a poder formar part com a soci del Casal es farà a la Junta Directiva, acompanyada per dues fotografies de mida carnet, declarant si és pensionista, jubilat, en atur, o en tràmit de jubilació o pensió. La sol·licitud no podrà ser denegada si el sol·licitant reuneix les condicions exigides en aquests Estatuts. Un cop admès com a soci de l’Associació se li expendrà un carnet d’identificació sense cap càrrec.
Article 6.
ELS DRETS QUE CORRESPONEN ALS SOCIS DEL CASAL SON:
1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret a veu i vot.
2. Escollir i ser escollit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que li sigui conferida en cada cas.
4. Intervenir en el govern i en les gestions, així com en els serveis i activitats del Casal, d’acord amb les normatives legals estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que fa a accions que ajudin a fer més plena la vida del Casal i més eficaç la realització dels seus objectius socials bàsics.
6. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
7. Fer ús dels serveis comuns que s’estableixin o estiguin a disposició del Casal.
8. Formar part dels grups de treball.
Article 7.
ELS DEURES DELS MEMBRES DEL CASAL SON:
1. Actuar segons les normes establertes.
2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur a terme els esmentats acords.
3. Complir les normes que puguin regir per a cada servei o activitat.
4. Mantenir la col·laboració en interès del bon funcionament del Casal.
5. Mantenir un comportament adequat en relació als seus companys i al propi Casal.
Article 8.
Son causa de baixa en el Casal:
1. La voluntat del propi interessat comunicada a la Junta Directiva amb un mes d’antelació.
2. El no compliment de les obligacions establertes.
TÌTOL 2n. – DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CASAL.
Capítol I. – De l’Assemblea General.
Article 9.
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Casal. Els seus membres en formen part de la mateixa per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta.
2. Els membres del Casal, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes propis competents a l’Assemblea.
3. Tots els seus membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclòs els absents, els dissidents i els que, malgrat ser presents, s’hagin abstingut de votar.
Article 10.
L’Assemblea General té les següents facultats:
1. Aprovar els Estatuts.
2. La modificació dels Estatuts del Casal a petició de la Junta Directiva o bé per més del 30% dels seus socis.
3. L’adopció d’acords relatius a la representació, gestió i defensa de l’Associació.
4. El control de l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
5. L’aprovació de la memòria anual d’activitats.
6. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, així com la seva destitució i substitució, sol•licitada per les tres quartes parts dels seus associats.
7. L’establiment de les línies generals d’actuació que permeti complir les finalitats del Casal.
8. La dissolució i liquidació del Casal.
Article 11.
1. L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins del primer trimestre del mateix.
2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari tants cops com sigui necessari, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol•liciti un número de socis que representi, pel cap baix, el 10 % de la totalitat de socis.
Article 12.
1. Les convocatòries d’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, es donarà a conèixer al tauló d’anuncis del Casal, i en tots els mitjans d’informació local amb set dies d’antelació com a minim.
La convocatòria expressarà el dia, l’hora, lloc de l’Assemblea, així com l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General, les qüestions de cada grup de treball que prèviament s’hagin fet avinents a la Junta Directiva.
2. Les reunions de l’Assemblea General seran presidides pel President de l’Associació. Si aquest estigués absent, serà substituït successivament pel Vicepresident o pel vocal de més edat de la Junta Directiva.
3. El Secretari registrarà en el llibre d’actes un extracte de les deliberacions i resolucions, i el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.
Les votacions es realitzaran d’acord amb la normativa que proposi la Junta Directiva abans de cada Assemblea, que podran ser a mà alçada o secret.
A l’inici de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior, amb la fi de ser aprovada o esmenada. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i demés documentació restarà a la seu social a disposició dels socis.
Article 13.
L ‘Assemblea General quedarà constituïda en convocatòria única, sigui com vulgui, el número de socis assistents.
Article 14.
1. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada un dels membres del Casal.
2. Els acords s’adoptaran per majoria de vots presents.
3. Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenaments de Junta Directiva, modificació d’Estatuts o dissolució de l’Associació, serà sufucient amb el vot de les dues terceres parts dels assistents, sigui com vulgui el seu número.
Capítol II. – La Junta Directiva.
Article 15.
1. El Casal estarà regit, administrat i representat per la Junta Directiva, formada per:
a. El President
b. El Vicepresident
c. El Secretari
d. El Tresorer
e. Els Vocals, que siguin necessaris segons el desenvolupament del Casal, amb un mínim de tres.
2. Les candidatures seran obertes, es a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, si compleixen, els requisits següents, ser soci i tenir una antiguitat de com mínim sis mesos.
3. L’elecció del President de la Junta Directiva es farà per votació en l’Assemblea General. Tots els membres de la Junta Directiva, hauran de ser anomenats per el President una vegada sigui escollit.
4. El President assumeix la representació legal del mateix i executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i Assemblees, president totes les sessions.
Article 16.
1. Tots els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec durant un període de quatre anys i podran ser reelegits consecutivament.
2. El cessament de del càrrec abans de que s’extingeixi el termini podrà ser:
a. Per dimissió voluntària, presentada mitjançant escrit en el qual es raoni els motius.
b. Per malaltia, que incapaciti per l’exercici del càrrec.
c. Per baixa, com a membre del Casal.
d. Per renovació, mitjançant acord pres per l’Assemblea General.
e. Per sanció, imposada per falta comesa en l’exercici del càrrec, mitjançant l’acord de conformitat amb els percentatges que s’indiquen a l’article 14 d’aquests Estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebri. No obstant, la Junta Directiva podrà comptar, provisionalment i fins la propera Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.
Article 17.
1. La Junta Directiva té les següents facultats:
a. Ostentar i exercitar la representació del Casal i portar a terme la direcció i administració de la manera més ample possible que reconegui la llei, complint així les decisions presses per l’Assemblea General i d’acord amb les normatives, instruccions i directrius que l’Assemblea estableixi.
b. Prendre els acords que siguin necessaris en relació a la compareixença davant d’organismes públics i per l’exercici de tot tipus d’accions legals per la interposició dels recursos pertinents.
c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos del Casal.
d. Convocar les Assemblees Generals i fer complir els acords adoptats.
e. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, per a que els aprovi i per a confeccionar els pressupostos per al següent exercici.
f. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
g. Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l’Associació i coordinar els actes que aquests grups puguin projectar.
h. Portar a terme les gestions precises davant organismes i entitats de caràcter públic per aconseguir:
– Subvencions o ajudes.
– Obrir comptes corrents o llibretes d’estalvi, i disposar dels fons que hi puguin haver en aquests dipòsits.
i. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst en els presents Estatuts, fent esment d’allò en la primera Assemblea General.
j. Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a qualsevol altre òrgan de govern del Casal o que aquests deleguin expressament en la Junta Directiva.
Article 18.
La Junta Directiva convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, però que en cap cas serà superior a dos mesos.
Es reuniran en sessió extraordinària quan la convoquin, per aquest motiu, el President o be per un terç dels membres que la composen.
Article 19.
1. La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida, amb convocatòria prèvia, amb un quòrum de la meitat més ú.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin; no obstant, podran excusar la seva assistència amb antelació, per causa justificada i mitjançant comunicació oral o escrita.
En qualsevol cas, serà necessària la presència del President o Secretari, o be les persones que els substitueixen.
3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 20.
1. la Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves funcions, si per fer-ho compta amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres, sobre una o diverses comissions o grups de treball.
2. També podrà anomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció de la Junta, amb les facultats que cregui oportú conferir-li en cada cas.
Article 21.
1. Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes.
2. En l’ordre del dia de cada reunió figurarà la lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Capítol III. – Del President i Vicepresident del Casal.
Article 22.
1. El President del Casal serà també president de la Junta Directiva.
2. Són pròpies del President les següents funcions:
a. Les de direcció i representació legal del Casal, per delegació de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
b. La presidència i direcció dels debats, tant de l’Assemblea com de la Junta.
c. Emetre un vot de qualitat decisori en cas d’empat.
d. Establir les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e. Donar el vist i plau a les actes i els certificats confeccionats pel Secretari.
f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
3. El President serà substituït en cas d’absència o malaltia pel Vicepresident o pel Vocal de més edat de la Junta per aquest ordre correlatiu.
Capítol IV. – Del Tresorer i el Secretari.
Article 23.
El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, amb la finalitat de sotmetre’ls a la Junta Directiva.
Portarà el llibre de caixa.
Signarà els documents de tresoreria.
Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, que hauran de ser visades prèviament pel President.
Ingressarà els sobrants en dipòsits oberts en establiments bancaris.
Article 24.
El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació.
Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals, actuant com a secretari de les mateixes.
Redactar i autoritzar les certificacions que s’hagin de lliurar, així com portar el llibre de registre de socis del Casal.
Capítol V. – De les Comissions o Grups de Treball.
Article 25.
La creació i constitució de qualsevol grup de treball es plantejarà i posarà en coneixement de la Junta Directiva, mitjançant els membres de l’Associació que vulguin formar-la, que explicaran les activitats que s’hagin proposat dur a terme.
TÌTOL 3r. – DEL RÈGIM ECONÒMIC DEL CASAL.
Article 26.
Donada la seva naturalesa, aquest Casal no té patrimoni fundacional.
Article 27.
Els recursos econòmics del Casal es nodriran de:
a. Les subvencions oficials o particulars d’altres organismes.
b. Les donacions i/o llegats al seu favor, tant siguin de caràcter particular, comercial o oficial.
Article 28.
En els comptes corrents o llibretes d’estalvi en entitats d’estalvi, constarà la signatura del President, del Vicepresident i del Tresorer. Per a disposar de fons serà suficient dues signatures de les quals una haurà de ser necessàriament la del Tresorer o bé la del President.
TÌTOL 4t. – INSPECCIONS I SANCIONS.
Article 29.
La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests Estatuts correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum que estableix el paràgraf tercer de l’Article 14.
Article 30.
La Junta Directiva vetllarà per a que es compleixin les normes que contenen aquests Estatuts, d’acord amb els dictàmens de l’Assemblea.
TÌTOL 5è. – DISSOLUCIÓ DEL CASAL.
Article 31.
El Casal podrà ser dissolt mitjançant votació de la meitat més un dels seus membres.
Article 32.
1. Un cop acordada la dissolució del Casal, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als seus bens i drets del Casal, com al finançament, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres del Casal estan exempts de responsabilitats personals. La seva responsabilitat quedarà limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin adquirit voluntàriament.
4. El remanent net que resulti de la liquidació serà lliurat directament a l’entitat pública en l’àmbit territorial d’actuació, que més hagi treballat i defensat els drets de la vellesa.
5. Les funcions de la liquidació i execució dels acords a que fan referència els números anteriors d’aquest article, seran de la competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a la comissió liquidadora especialment designada.
Castelldefels, 17 de març de 2012.

La Secretària,
Mª Lluïsa Monrroy Torres
Vist i Plau:
La Presidenta,
Aída Peralta i Gasión